2019/6/18


Fannie và Freddie sẽ có anh chị em mới?

Chính quyền Trump và Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang đều đang thực hiện các thỏa thuận nhằm đạt được khả năng thuê một người khổng lồ tài chính thế chấp mới ...

2019/6/17     2019/6/19

Đăng nhiều